Allonge

Allonge op de overlegovereenkomst tussen CBRE Global Investors en CBRE Global Investos Huurdersplatform

Ondergetekenden

CBRE Global Investors, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Den Haag, hierna te noemen “CBRE” en ten dezen vertegenwoordigd door de heer R.W.Y van Dijk, portfoliomanager

En het CBRE-Huurdersplatform, kantoorhoudende aan de Havikshorst 33 te 7414 HR Deventer ten dezen vertegenwoordigd door de heer H. Spreeuw, voorzitter.

Als aanvulling op de vigerende overlegovereenkomst d.d. juli 2005 en daarvan onlosmakelijk onderdeel uitmakend, komen partijen de volgende bevoegdheden overeen.

Bevoegdheden CBRE Global Investors-Huurdersplatform
1 = informatierecht
2 = overlegrecht
3 = adviesrecht
4 = instemmingsrecht
Onderwerp  
A. Algemeen beleid verhuurder Platform
1. Ondernemingsbeleid/ Meerjarig ondernemersplan 2
2. Begroting/ Bedrijfsplan korte termijn 2
3. Dienstverlening/Ontwikkeling nieuwe produkten 3
4. Fusie of overname 3
5. Verhuur en dienstverlening na fusie of overname 3
6. Jaarverslag 1
B. Onderhoud, verbetering & duurzaamheid woningen Platform
1. Strategisch voorraadbeheer 3
2. Sociaal statuut m.b.t. onderhoud en verbetering van woningen n.v.t.
2. Algemeen beleid en afspraken met betrekking tot herstructurering 3
C. (Vervangende) nieuwbouw Platform
1. Projectontwikkeling en nieuwbouw algemeen 1
2. Algemene afweging sloop/nieuwbouw/woningdifferentiatie 3
3. Sociaal statuut m.b.t. (vervangende) nieuwbouw van woningen n.v.t.
D. Aan- en verkoop van woningen Platform
1. Beleid en uitgangspunten aan- en verkoop woningen 3
2. Beleid met betrekking tot verenigingen van eigenaren 3
E. Leefbaarheid en woonomgeving Platform
1. Algemeen beleid m.b.t. leefbaarheid woonomgeving 3
2. Beleid en procedure overlast, hennepteelt, schotelantennes

en onrechtmatige bewoning

3
   
F. Huurprijzenbeleid en huurincasso Platform
1. Huurprijzenbeleid algemeen (differentiatie, mutatiehuren) 3
2. Meerjaren huurbeleidsplan en huurbeleid eerstvolgende jaar 3
3.Beleid huurincasso en schuldsanering 3
G. Woonruimtebemiddeling en verhuur Platform
1. Woonruimtebemiddeling (procedures, systeem en verantwoording) 3
2. Inhoud huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden 3
3. Procedure bij verhuizing (oplevering/mutatieprocedure) 3
4. Beleid en toepassing t.a.v. zelf aangebrachte voorzieningen 3
H. Wonen, welzijn, zorg Platform
1. Algemeen beleid wonen, welzijn, zorg 3
I. Servicepakket en servicekosten Platform
1. Beleid t.a.v. servicekosten (aard, omvang, prijs) 4
J. Participatiebeleid Platform
1. Voorlichting/informatieverstrekking en participatiebeleid

voor huurders algemeen

3
2. Vaststelling en wijziging van deze Overlegovereenkomst 4
Bevoegdheden van de huurdersverenigingen en bewonerscommissies
1 = informatierecht
2 = overlegrecht
3 = adviesrecht
4 = instemmingsrecht
Onderwerp  
A. Algemeen beleid verhuurder HV / BC
1. Prestatieafspraken en convenanten met gemeenten n.v.t.
2. Beheerovereenkomsten / keuze en evaluatie vastgoedmanager 3
B. Onderhoud, verbetering & duurzaamheid woningen HV / BC
1. Strategisch voorraadbeheer per complex 3
2. Meerjarenbegroting onderhoud, verbetering en duurzaamheid per wooncomplex 3
3. Planmatig onderhoud, verbetering en duurzaamheid per complex 3
4.Procedures mutatie-onderhoud en reparatie-onderhoud per complex 3
5. Sociaal statuut m.b.t. onderhoud en verbetering van woningen n.v.t.
6. Specifiek beleid en uitvoering met betrekking tot herstructurering van een complex 3
C. (Vervangende) nieuwbouw HV / BC
1. Voornemen tot sloop/nieuwbouw/woningdifferentiatie per complex 3
2. Planvorming/woningdifferentiatie 3
3. Uitvoering herstructurering per complex 3
4. Uitwerking van Sociaal statuut m.b.t. (vervangende) nieuwbouw van woningen per wooncomplex n.v.t.
5. Sociaal Plan m.b.t. (vervangende) nieuwbouw per wooncomplex n.v.t.
   
D. Aan- en verkoop van woningen HV / BC
1. Aan- en verkoopplan & procedure per woningcomplex 3
2. Beleid met betrekking tot verenigingen van eigenaren per complex (splitsingsakte, huishoudelijk reglement, VvE beheer 3
E. Leefbaarheid en woonomgeving HV / BC
1. Leefklimaat, veiligheid & woonomgeving van het complex 3
2. Lokale invulling van beleid en procedure overlast, hennepteelt, schotelantennes en onrechtmatige bewoning per wooncomplex 3
   
   
F. Huurprijzenbeleid en huurincasso HV / BC
1. Huurprijzenbeleid per complex 3
2. Huurverhoging bij woningverbetering per complex 3
G. Woonruimtebemiddeling en verhuur HV / BC
1. Urgentiecriteria en beleidsregels voor uitzonderingen 3
H. Wonen, welzijn, zorg HV / BC
1. Toepassing specifieke voorzieningen in voorraad en bij nieuwbouw 3
2. Ontwikkelen woon-zorg arrangementen per complex 3
3. Specifieke dienstverlening (huismeester, alarm, maaltijden) 3
I. Servicepakket en servicekosten HV / BC
1. Lokale invulling van beleid t.a.v. servicekosten (aard, omvang, prijs) per wooncomplex 4
2. Procedure afrekening servicekosten 3
3. Aard en omvang servicepakket en –kosten per complex 3
J. Participatiebeleid HV / BC
1. Informatieverstrekking en participatiebeleid

voor huurders in wooncomplex

3
2. Vaststelling en wijziging van deze Overlegovereenkomst 4

Definities:

Informatierecht

CBRE informeert een huurder, het platform en/of de HV/BC desgevraagd over alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van wezenlijk belang kunnen zijn, tenzij het bedrijfsbelang van CBRE zich daartegen verzet. De informatieverstrekking van CBRE omvat onder andere de onderwerpen die daartoe hierboven zijn opgesomd.

Overlegrecht

Het platform en/of de HV/BC hebben recht op overleg over alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van wezenlijk belang kunnen zijn, onder andere over de onderwerpen die hierboven zijn opgesomd.

Adviesrecht

  1. CBRE informeert het platform en/of de HV/BC bij wijziging van beleid en beheer van onderwerpen die voor huurders van wezenlijk belang kunnen zijn, tenzij het bedrijfsbelang van CBRE zich daartegen verzet. De informatieverstrekking van CBRE omvat de onderwerpen die daartoe bovenstaand zijn opgesomd. Partijen kunnen nadere afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken.
  2. Het platform en/of de HV/BC kan CBRE te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over een door CBRE voorgenomen wijziging van een bestaand beleid of beheer met betrekking tot onderwerpen die voor huurders van wezenlijk belang kunnen zijn, onder andere over de onderwerpen die hierboven zijn opgesomd.
  3. CBRE voert een voorgenomen wijziging van beleid met betrekking tot de in het vorige lid bedoelde onderwerpen niet eerder uit dan nadat het platform en/of de HV/BC door CBRE in staat is gesteld met haar overleg te voeren over de verstrekte informatie en daarover een schriftelijk advies uit te brengen. CBRE kan aan de uitvoering van deze bevoegdheden door het platform en/of de HV/BC een termijn stellen van ten minste 4 weken.
  4. CBRE kan een voorgenomen wijziging van beleid als bedoeld in het eerste lid steeds uitvoeren indien uit een schriftelijke mededeling van het platform en/of de HV/BC blijkt dat deze daartegen geen bezwaar heeft, danwel de door CBRE aan het platform en/of de HV/BC gestelde termijn verstreken is.
  5. CBRE deelt het platform en/of de HV/BC uiterlijk binnen veertien dagen nadat het platform en/of de HV/BC een schriftelijk advies als bedoeld in het tweede lid van dit artikel heeft uitgebracht en dit advies geheel of ten dele niet door CBRE wordt gevolgd, schriftelijk en gemotiveerd de reden daartoe mede.
  6. Drie dagen nadat de in het vorige lid bedoelde mededeling is ontvangen, kan CBRE haar voornemen uitvoeren.