REGLEMENT INZAKE DE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS VOOR CBRE HUURDERSPLATFORM EN HUURDERSORGANISATIES
Het bestuur van CBRE Huurdersplatform gelet op:
– de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ;
– de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
heeft het volgende reglement vastgesteld.

1.Begripsbepaling
In deze gedragscode wordt verstaan onder:
a. het bestuur: het bestuur van CBRE Huurdersplatform
b. leden: huurdersorganisaties (verenigingen of commissies) in de zin van art. 3 Statuten van
CBRE Huurdersplatform
c. de ledenadministratie: de administratie van persoonsgegevens van het lid van CBRE Huurdersplatform
d. de Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

2. Verantwoordelijke
Het bestuur is verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming en
de Uitvoeringswet.

3. Reglement omgang persoonsgegevens
Het reglement is zowel van toepassing op de geautomatiseerde als op de handmatige verwerking
van persoonsgegevens van de leden ten behoeve van CBRE Huurdersplatform.

4. Doel gegevensverwerking
Het doel van de gegevensverwerking is het voeren van een efficiënte en effectieve administratie van
de leden ten behoeve van CBRE Huurdersplatform.

5. Beperking gegevensverwerking
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. de activiteiten die gelet op de doelstelling van CBRE Huurdersplatform
gebruikelijk zijn of die door de het bestuur van CBRE Huurdersplatform zijn
goedgekeurd;
b. het verzenden van informatie aan de leden;
c. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften (voor zover van toepassing),
waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere
activiteiten van intern beheer;
d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van kascontrole.

6. Gegevens in de ledenadministratie
a. In de ledenadministratie worden van het lid niet meer dan de volgende gegevens verwerkt:
b. achternaam, volledige voornamen; titulatuur
c. adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
d. telefoonnummer(s);
e. e-mailadres(sen);
f. bankrekeningnummer(s) (IBAN);
g. complexnummer of complexnaam
h. bestuursfunctie in de Huurdersorganisatie
i. datum van aanmelding van het lid;

7. Verstrekking van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens uit de ledenadministratie worden slechts verstrekt aan:
a. de leden zelf;
b. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan
activiteiten genoemd in art. 5, sub a, of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
c. het bestuur.

8. Verplichtingen bestuur
1. Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden
waarvoor zij worden verzamelend of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
2. Het bestuur legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de
kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen. Deze maatregelen
zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te
voorkomen.

9. Verwijdering van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden uit de ledenadministratie verwijderd na beëindiging van de
hoedanigheid van het lid.
11. Inzage, correctie, verwijdering en afscherming
1. Iedere lid heeft het recht op inzage van zijn eigen persoonsgegevens. Hij dient daartoe
schriftelijk een verzoek in bij het bestuur dat daarop binnen vier weken beslist.
2. Iedere lid kan het bestuur verzoeken zijn verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de
doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in
strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
3. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek in
bij het bestuur dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hem schriftelijk mededeelt
of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering wordt met redenen
omkleed.

10. Citeertitel
Het reglement kan worden aangehaald als reglement omgang persoonsgegevens CBRE Huurdersplatform.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 15-3-2019.
wg
P.P.M.M. van de Meerakker, Voorzitter
W. de Boode, Vice voorzitter en Penningmeester