Veelgestelde vragen

Het huurdersplatform behartigd de belangen van de huurders van de woningen van CBRE Global Investors in het algemeen en van alle leden (huurdersorganisaties) in het bijzonder. Het doel is vastgelegd in de Statuten en via een Allonge op de Overlegovereenkomst (Overlegwet).

Alle huurdersorganisaties (met beperkte of volledige rechtsbevoegdheden), waaronder begrepen bewonerscommissies, huurders- of bewonersverenigingen , kunnen lid worden als gesprekspartner namens de huurders van woningen van CBRE Global Investors.

Een financiële drempel is er niet, het huurdersplatform vraagt geen bijdrage of contributie aan haar leden.

Nee dat hoeft niet, doormiddel van een commissie zonder rechtsbevoegdheid kan dat ook. Verenigingen en commissies worden door CBRE Global Investors en CBRE Global Investors Huurdersplatform gelijkwaardig behandeld.

Ja, het lidmaatschap brengt ook voordelen, kijk hiervoor op de pagina: Het belang van lidmaatschap.

U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van CBRE Global Investors Huurdersplatform op de pagina: Contact en registreren.

De aandachtsgebieden en (wettelijke) ontwikkelingen met een meer algemeen karakter komen aan bod op de twee jaarlijkse Algemene Vergaderingen. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor de besturen van de bij het CBRE Global Investors Huurdersplatform aangesloten huurdersorganisaties. Ook worden tijdens deze vergaderingen ervaringen uitgewisseld tussen commissies en verenigingen en kunnen thema’s besproken worden die huurdersorganisaties inbrengen.

Onderwerpen op complex niveau worden door de verenigingen of commissies besproken met de vastgoedmanagers (beheerders). De individuele huurdersorganisaties hebben namelijk de zorg voor hun eigen wooncomplex.

De bestuursleden worden tijdens de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur gekozen. Kandidaten dienen (bestuurs)leden van de aangesloten lokale huurdersorganisaties van CBRE Global  Investors Huurdersplatform te zijn. Het bestuur bestaat altijd uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste vijf personen.

Ja, zij ondersteunt het werk van de huurdersorganisatie doormiddel van een jaarlijkse vergoeding per voordeur.

De lokale vastgoedmanager beoordeelt in de eerste plaats of een huurdersorganisatie representatief is voor het complex. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de voorwaarden uit de Overlegwet. In de eerste maand van een kalenderjaar kan een huurdersorganisatie een verzoek voor de bijdrage schriftelijk indienen bij de vastgoedmanager. Hiervoor is speciale regeling opgesteld.

Nee. Een huurdersorganisatie heeft de mogelijkheid om de samenstelling en de kwaliteit van de servicekosten te bespreken en in overleg met de vastgoedmanager (beheerder) samen te stellen. De praktijk leert, dat schoonmaakkosten altijd een punt van aandacht zijn en een wezenlijk deel van de kosten uitmaken. De contracten van de diverse servicekosten onderdelen worden in overleg met de huurdersorganisatie door de vastgoedmanager uitbesteed bij lokale partijen.

Ja. De werkzaamheden en de tarieven hiervan worden op basis van concurrerende tarieven van lokale partijen door de huurdersorganisatie in overleg met de vastgoedmanager (beheerder) vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is het beginsel: Wie betaalt bepaalt.

Stuur dan uw vraag naar ons via de pagina: Contact en registreren.

Hart van de Zon

Heerhugowaard